Το ερευνητικό Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων (ΙΠΣΥ, παλαιότερα ΙΠΣΥΠ) - στην αγγλική γλώσσα αποδίδεται Information Management Systems Institute (IMSI) – είναι ένα από τα ερευνητικά ινστιτούτα του Ερευνητικού Κέντρου Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης "Αθηνά". Το "Αθηνά" είναι το πρώτο ερευνητικό κέντρο στην Ελλάδα που εστιάζει αποκλειστικά στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Ξεκίνησε τη λειτουργία του στην Αθήνα το 2003, και εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το ΙΠΣΥ ιδρύθηκε το 2003 (με το ΠΔ 145/2003 το οποίο ίδρυσε το "Αθηνά") και ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2007, με κύριο στόχο να διεξάγει έρευνα στην κατεύθυνση της διαχείρισης δεδομένων και των πληροφοριακών συστημάτων μεγάλης κλίμακας. Η έρευνα στο ΙΠΣΥ κυμαίνεται απο βασική μέχρι εφαρμοσμένη και ενέχει μια ισχυρή συνεργατική συνιστώσα. Η συνεργατική αυτή συνιστώσα εκφράζεται μέσα από εθνικές και διεθνείς συνεργασίες με την ερευνητική κοινότητα και τη βιομηχανία, συχνά μέσα από καινοτόμα έργα.