Το ΙΠΣΥ έχει ως αποστολή να διεξάγει έρευνα, να αναπτύσσει εφαρμογές και προϊόντα, και να παρέχει υπηρεσίες στους τομείς της διαχείρισης της πληροφορίας και των πληροφοριακών συστημάτων μεγάλης κλίμακας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι τομείς των βάσεων δεδομένων, των μεθοδολογιών και τεχνικών ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων, της διαχείρισης και αξιοποίησης πληροφοριακών πόρων, καθώς και οι μεγάλης κλίμακας εφαρμογές τους.
Ειδικότερα, το ΙΠΣΥ έχει τους εξής σκοπούς:
  • Την υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων και έργων σχετικών με την ανάπτυξη τεχνολογιών της διαχείρισης και διάχυσης της πληροφορίας και την συνεργασία με την ευρύτερη πανεπιστημιακή κοινότητα σε θέματα έρευνας, εκπαίδευσης και διάχυσης τεχνολογίας στη βιομηχανία.
  • Την δημιουργία εργαστηριακών και βιομηχανικών πρωτοτύπων, και την συνεργασία με τη βιομηχανία για τη δημιουργία νέων και καινοτομικών προϊόντων.
  • Την μεταφορά τεχνογνωσίας σε θέματα που άπτονται των ερευνητικών και αναπτυξιακών δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου, και την παροχή κατάρτισης και πιστοποίησης σε τεχνολογίες, πρότυπα και διαδικασίες διαχείρισης γνώσης και πληροφοριακών συστημάτων.
  • Την ανάπτυξη τεχνολογιών κατανεμημένων πληροφοριακών συστημάτων και πληροφοριακών συστημάτων διαδικτύου με ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα κλιμάκωσης και απόδοσης.
  • Την ανάπτυξη τεχνολογιών ενοποίησης πληροφοριών και διαλειτουργικότητας πληροφοριακών συστημάτων, καθώς και συστημάτων σημασιολογικού ιστού και διαχείρισης οντολογιών με στόχο την επίτευξη της ολοκλήρωσης μεγάλων πληροφοριακών συστημάτων.
  • Την ανάπτυξη τεχνολογιών συστημάτων διαχείρισης βάσεων δεδομένων και συστημάτων επιχειρηματικής ευφυΐας με έμφαση σε τεχνικές βελτιστοποίησης και υλοποίησης.
  • Την ανάπτυξη τεχνολογιών συστημάτων διαχείρισης γεωγραφικών πληροφοριών με έμφαση σε ειδικές τεχνικές διαχείρισης χωρικών και χωροχρονικών δεδομένων.
  • Την προώθηση εφαρμογών συστημάτων βάσεων δεδομένων για επιστημονικές εφαρμογές και τις ψηφιακές βιβλιοθήκες με εξειδίκευση σε τεχνικές για την ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης της σύνθετης πληροφορίας που παράγεται σε συστήματα που αφορούν στη βιολογία, το περιβάλλον, κα.
  • Την έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη, ανάπτυξη και διάχυση προτύπων και καλών πρακτικών, καθώς και την παροχή υπηρεσιών και εκπαίδευσης στο χώρο της ψηφιακής επιμέλειας, με έμφαση στην ανάπτυξη των απαραίτητων εννοιολογικών και τεχνολογικών εργαλείων για τη διατήρηση και την επαύξηση της αξίας σωμάτων έγκυρων ψηφιακών πόρων για τρέχουσα και μελλοντική χρήση.