10/03/2016
Αθήνα, 3/10/2016 Θέμα: Σύσταση και λειτουργία Επιστημονικού Συμβουλίου Ινστιτούτου (ΕΣΙ) του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου / Ε. Κ. "Αθηνά"
16-07-2017