Αποστολή του ΙΕΛ είναι η ανάπτυξη και προώθηση της Γλωσσικής Τεχνολογίας στην Ελλάδα. Προς αυτή την κατεύθυνση εργάζεται το ερευνητικό δυναμικό του που αποτελείται από υψηλά καταρτισμένους επιστήμονες σε όλες τις συναφείς επιστημονικές περιοχές: υπολογιστική γλωσσολογία, ψυχογλωσσολογία, γνωσιακή επιστήμη, πληροφορική, μηχανική μάθηση, επεξεργασία σημάτων, στατιστική.  Το ΙΕΛ έχει δημιουργήσει την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή και το διεπιστημονικό δίκτυο συνεργασιών που επιτρέπει:     
  • τη δημιουργία ψηφιακού αποθετηρίου δεδομένων και πόρων για την ελληνική γλώσσα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ποικίλους σκοπούς (έρευνα, εκπαίδευση, μετάφραση, διάχυση κ.λπ.)    
  • την προώθηση της διαγλωσσικής έρευνας    
  • την ανάπτυξη καινοτόμων γλωσσικών και άλλων σημειωτικών τεχνολογιών. 
Διαρκής στόχος του ΙΕΛ είναι η ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητάς του σε διεθνές επίπεδο, επιδιώκοντας σημαντικές συνεργασίες, συνδυάζοντας επιτυχώς τον ερευνητικό και αναπτυξιακό του προσανατολισμό και προωθώντας τη σύνδεση των ερευνητικών του δραστηριοτήτων με την κοινωνία και τη βιομηχανία.