Πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΟΡΕΑΣ: Ε.Κ. «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης / Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 151 25 Μαρούσι
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ  με αριθμό
[ILSP. ΔΔ2.151.Εmilang-0815]
ΑΔΑ: 7ΥΝΤ469ΗΞΩ-Ρ5Ε
 
 
α. Αναθέτουσα Αρχή: ΕΚ «Αθηνά» / Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ)
Ταχυδρομική Διεύθυνση :  Αρτέμιδος 6 και Επιδαύρου, 15125 Μαρούσι
Σημείο Επαφής: Γραφείο Προμηθειών, Υπεύθυνη :  H. Σταμάτη
Τηλ: 0030 2106875304
FAX: 0030  210 6854270
URL:  www.ilsp.gr
 
β. Αριθμός Πρόσκλησης: [ILSP. ΔΔ2.151.Εmilang-0815]
 
γ. Είδος σύμβασης: Σύμβαση παροχής υπηρεσιών
 
δ. Είδος διαγωνισμού:   Διαπραγμάτευση  για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τη μετάφραση του Ψηφιακού Περιεχομένου του Διαδικτυακού Τόπου e-MiLang σε 9 Γλώσσες και τον  Έλεγχο Πιλοτικής Λειτουργίας του Διαδικτυακού Τόπου με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά.
 
ε. Τίτλος διαγωνισμού: Διαπραγμάτευση για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει   τις «Υποστηρικτικές Υπηρεσίες για το Υποέργο 3 του ιστότοπου e-MiLang».
Περιγραφή του έργου: Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή  μετάφρασης του Ψηφιακού Περιεχομένου του Διαδικτυακού Τόπου e-MiLang σε 9 Γλώσσες και  ο   Έλεγχος Πιλοτικής Λειτουργίας του Διαδικτυακού Τόπου.
 
στ. Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε (τριάντα τρεις) 33 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της.
 
ζ. Οι υποψήφιοι μπορούν να εκτυπώνουν το τεύχος της Πρόσκλησης από την Ιστοσελίδα του ΕΚ «Αθηνά».
 
η. Προϋπολογισμός: Ο προϋπολογισμός   ανέρχεται σε  81.300,81€ (χωρίς την αξία του Φ.Π.Α.).
 
θ. Κατάθεση προσφορών: Οι προσφορές μπορούν να υποβάλλονται  στην έδρα της Αναθέτουσας , μέχρι τις 21/9/2015 ημέρα  Δευτέρα και ώρα 11:00.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς .
 
ι. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν  στις 21  Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα από  13:00.
 
ια. Βασικοί όροι συμμετοχής των υποψηφίων: Ισχύουν όσα ορίζονται στο Π.Δ. 118/2007
ιβ. Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής: δεν υπάρχουν.
ιγ.   Στοιχεία της προσφοράς: Όλα τα  δικαιολογητικά (α) τα δικαιολογητικά του άρθρου Β.2.4, β) εγγυητική επιστολή, νομιμοποιητικά έγγραφα καθώς τα όσα απαιτούνται σε περίπτωση ένωσης προσώπων βάσει του Β. 2.3., γ) τα στοιχεία του άρθρου Β.2.6),  τεχνική προσφορά και οικονομική προσφορά  σύμφωνα  με τη διακ/ξη για το έργο τις «Υποστηρικτικές Υπηρεσίες για το Υποέργο 3 του ιστότοπου e-MiLang» ((KΑ.Δ: 45043 – Αρ. Διακ.:5111 - ΦΕΚ 197/15.05.2015 με ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού 16/6/2015), η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης, υποβάλλονται κανονικά και επί ποινή αποκλεισμού.
ιδ. Τεχνικές προδιαγραφές: Οι αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας αναφέρονται αναλυτικά στην  διακήρυξη τις «Υποστηρικτικές Υπηρεσίες για το Υποέργο 3 του ιστότοπου e-MiLang»  (KΑ.Δ: 45043 – Αρ. Διακ.:5111 - ΦΕΚ 197/15.05.2015 και ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού 16/6/2015).
ιε. Χρονική ισχύς προσφοράς: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για 30 ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα πρόσκληση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, πριν από τη λήξη της, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Ακόμη και μετά τη λήξη της προσφοράς, μπορεί έγκυρα να γίνει κατακύρωση αν συμφωνεί ο συμμετέχων, ο οποίος καλείται εγγράφως να το γνωρίσει με επιστολή του στην Υπηρεσία.
ιστ. Εναλλακτικές προσφορές: Εναλλακτικές προσφορές, αντιπροσφορές ή προσφορές για μέρος μόνο του έργου δεν γίνονται δεκτές.
ιζ. Βασικοί όροι  χρηματοδότησης και πληρωμής:   Ισχύουν τα προβλεπόμενα στην διακήρυξη τις «Υποστηρικτικές Υπηρεσίες για το Υποέργο 3 του ιστότοπου e-MiLang» (KΑ.Δ: 45043 – Αρ. Διακ.:5111 - ΦΕΚ 197/15.05.2015 με ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού 16/6/2015) ως και κατά τα λοιπά – στο βαθμό που δεν ορίζονται με την παρούσα πρόσκληση καθορίζονται στην άνω αναφερθείσα διακήρυξη.
 
Κείμενο της πρόσκλησης σε PDF.
 
Μαρούσι, 14 Σεπτεμβρίου 2015
 
Ο Πρόεδρος του ΕΚ «Αθηνά»
Γ. Ιωαννίδης

Ινστ./Μον.:
ΙΕΛ
Δημοσίευση:
14-09-2015
Λήξη:
21-09-2015
Αρχείο:
Κωδικός:
ILSP. ΔΔ2.151.Εmilang-0815