Σύσταση και λειτουργία Επιστημονικού Συμβουλίου Ινστιτούτου (ΕΣΙ) του Ινστιτούτου Βιομηχανικών Συστημάτων - ΙΝΒΙΣ/ Ε. Κ. "Αθηνά"

11-10-2016
ΙΝΒΙΣ

Πάτρα, 11/10/2016

 

Θέμα: 

Σύσταση και λειτουργία Επιστημονικού Συμβουλίου Ινστιτούτου (ΕΣΙ) του
Ινστιτούτου Βιομηχανικών Συστημάτων / Ε.Κ."Αθηνά"

Πίνακας
αποδεκτών:

Τακτικό ερευνητικό προσωπικό ΙΝΒΙΣ/Ε.Κ."Αθηνά"

Συνεργαζόμενοι Καθηγητές ΙΝΒΙΣ/Ε.Κ."Αθηνά" που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις

[Μπορείτε να κατεβάσετε την ανακοίνωση σε μορφή pdf από το σύνδεσμο στο τέλος της παρούσας σελίδας]

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ:

  • Το νόμο Ν. 4310/2014, άρθρο 17, "Επιστημονικό Συμβούλιο Ερευνητικού Κέντρου − Επιστημονικό Συμβούλιο Ινστιτούτων", όπως τροποποιήθηκε από το νόμο Ν. 4386/2016, άρθρο 15, και ισχύει
  • Τη σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Κ."Αθηνά" όπου εξειδικεύτηκαν οι διαδικασίες σύστασης και λειτουργίας των ΕΣΙ του Κέντρου και προσδιορίστηκε η διαδικασία διεξαγωγής της εκλογής των μελών τους.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ:

οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν υποψηφιότητες:

(α) για τη 1 θέση των μελών του ΕΣΙ του ΙΝ.ΒΙ.Σ (από τις 5 συνολικά). Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν οι συνεργαζόμενοι Καθηγητές ΑΕΙ που έχουν υπάρξει επιστημονικοί υπεύθυνοι ή αναπληρωτές επιστημονικοί υπεύθυνοι ή έχουν συμβληθεί με συμβάσεις συνεργασίας σε έργα του Ινστιτούτου για διάστημα τουλάχιστον τριών (3) ετών αθροιστικά και για τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες κατά την τελευταία τριετία. Όλοι οι αποδέκτες
συνεργαζόμενοι Καθηγητές ΑΕΙ του παρόντος μηνύματος πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

(β) για τις 4 θέσεις της Εφορευτικής Επιτροπής (ΕΕ).Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν οι Ερευνητές/ΕΛΕ, το επιστημονικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό που συνδέεται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου και οι συνεργαζόμενοι Καθηγητές ΑΕΙ που αναφέρονται στο (α). Τα μέλη της ΕΕ δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για μέλη του ΕΣΙ.

Ως προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για τις θέσεις των μελών του ΕΣΙ και της ΕΕ ορίζεται η Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2016, 13:00. Οι υποψηφιότητες πρέπει να υποβληθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση serpanos@isi.gr με κοινοποίηση στη διεύθυνση kokkali@isi.gr (εναλλακτικά, μέσω εγγράφου πρωτοκολλημένου στη Γραμματεία του Ινστιτούτου).

Ακολούθως, την ίδια ημέρα (14 Οκτωβρίου 2016) στις 14:00 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΙΝ.ΒΙ.Σ δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη των μελών της ΕΕ (τριών μελών κι ενός αναπληρωματικού) μεταξύ όσων έχουν θέσει υποψηφιότητα.

Στην περίπτωση κατά την οποία ο αναγκαίος αριθμός υποψηφιοτήτων για τη σύσταση της ΕΕ υπολείπεται των απαιτούμενων, η ΕΕ θα συμπληρωθεί με απόφαση Διευθυντή με στέλεχος του Ε.Κ. "Αθηνά" ή συνεργαζόμενο καθηγητή ΑΕΙ.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας, η ΕΕ θα παραλάβει τον κατάλογο του Εκλογικού Σώματος και τον κατάλογο των υποψήφιων μελών του ΕΣΙ, και θα αναλάβει τη διεξαγωγή της διαδικασίας εκλογής των μελών του ΕΣΙ.

Με τιμή,

Δημήτριος Σερπάνος
Διευθυντής ΙΝ.ΒΙ.Σ

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ. Τα ΕΣΙ των Ινστιτούτων του ΕΚ «Αθηνά» αποτελούνται από πέντε (5) μέλη. Τουλάχιστον τρία (3) μέλη είναι ερευνητές ή ΕΛΕ του Ινστιτούτου βαθμίδας Α΄ ή Β΄ και αποτελούν την πλειοψηφία, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρο 15 του ν. 4386. Έως δύο (2) μέλη μπορεί να είναι οι συνεργαζόμενοι καθηγητές ΑΕΙ αντίστοιχης βαθμίδας. Ως συνεργαζόμενοι καθηγητές ΑΕΙ νοούνται όσοι έχουν υπάρξει επιστημονικοί υπεύθυνοι ή αναπληρωτές επιστημονικοί υπεύθυνοι ή έχουν συμβληθεί με συμβάσεις συνεργασίας σε έργα του Ινστιτούτου για διάστημα τουλάχιστον τριών (3) ετών αθροιστικά και για τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες κατά την τελευταία τριετία. Τα μέλη του ΕΣΙ εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από το σύνολο των ερευνητών, των ΕΛΕ και των ως άνω συνεργαζόμενων καθηγητών ΑΕΙ. Τα μέλη του ΕΣΙ συνέρχονται σε σώμα και εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία μεταξύ τους τον Πρόεδρο του ΕΣΙ. Στο ΕΣΙ συμμετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκπρόσωπος του επιστημονικού, τεχνικού και του διοικητικού προσωπικού του Ινστιτούτου. Η θητεία των μελών του ΕΣΙ είναι διετής.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΣΙ. Το ΕΣΙ ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες, καθώς και όσες άλλες προβλέπονται από τον παρόντα νόμο:

α. Επικουρεί τον Διευθυντή του Ινστιτούτου στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του.

β. Παρακολουθεί το ερευνητικό, τεχνολογικό και αναπτυξιακό πρόγραμμα του ινστιτούτου και υποβάλλει τη σχετική γνώμη και κριτική του στον Διευθυντή του Ινστιτούτου και στο Διοικητικό Συμβούλιο του ερευνητικού κέντρου.

γ. Συμβάλλει στη διαμόρφωση της στρατηγικής, του οργανογράμματος και της πολιτικής του ανθρώπινου δυναμικού.

δ. Υποστηρίζει τον Διευθυντή του Ινστιτούτου στη σύνταξη γνωμοδοτήσεων σε ειδικά ερωτήματα που υποβάλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερευνητικού Κέντρου.

ε. Υποστηρίζει τον Διευθυντή του Ινστιτούτου στην αποτίμηση του ερευνητικού έργου του ινστιτούτου σε σχέση με την ΕΣΕΤΑΚ και το Σχέδιο δράσης , καθώς και στη διαμόρφωση σχετικής έκθεσης προς την ΓΓΕΤ, όποτε αυτή ζητείται.

στ. Ορίζει τις επιτροπές κρίσης και τις εισηγητικές επιτροπές για την πλήρωση θέσεων ερευνητών και Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων.

ζ. Χορηγεί σύμφωνη γνώμη για την προκήρυξη θέσεων ερευνητών και Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων.