ΥΠοΨΕι – Υβριδική αναγνώριση Περιεχομένου Ψηφιογραφικών Εικόνων

ΥΠοΨΕι

ΥΠοΨΕι – Υβριδική αναγνώριση Περιεχομένου Ψηφιογραφικών Εικόνων

Η ανάκτηση πληροφορίας με μεθόδους που δε βασίζονται σε τεχνικές ταύτισης κειμενικής επισημείωσης του περιεχομένου ψηφιογραφικών εικόνων και εικονοσειρών αποτελεί ένα ενεργό ερευνητικό πεδίο. Στόχος είναι η δυνατότητα υποβολής επερωτήσεων σε ένα σύστημα ανάκτησης πληροφορίας οι οποίες δε βασίζονται σε λέξεις-κλειδιά αλλά στο ίδιο το περιεχόμενο των εικόνων. Με τον τρόπο αυτό, κάποιος χρήστης θα μπορούσε να θέσει μια επερώτηση της μορφής ‘Τι γνωρίζεις για το συγκεκριμένο αντικείμενο;’ απλά φωτογραφίζοντας το με μία φορητή του έξυπνη συσκευή. Μέσα από μία τέτοια προσέγγιση απλοποιείται ο τρόπος υποβολής σύνθετων επερωτήσεων ανάκτησης πληροφορίας, ενώ ταυτόχρονα παρέχεται η δυνατότητα αναζήτησης και εντοπισμού συνάφειας σε διαφορετικά επίπεδα όπως είναι το γεωμετρικό, το δομικό αλλά και το χρωματικό. Ο συνδυασμός τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης, μηχανικής μάθησης και αναγνώρισης προτύπων σε μία πλατφόρμα ανάκτησης πληροφοριών είναι βέβαιο ότι μπορεί να λειτουργήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Η παρούσα πρόταση αφορά στην ανάπτυξη καινοτόμων υβριδικών προσεγγίσεων αυτοματοποιημένης Οπτικής Αναγνώρισης Αντικειμένων και Περιοχών (Visual Place and Object Recognition) σε ψηφιογραφικές εικόνες με τη χρήση τεχνολογιών αιχμής όπως οι μέθοδοι Εικονικού Λεξικού και Συνελικτικών Νευρωνικών Δικτύων. Πιο συγκεκριμένα  εστιάζει στον εντοπισμό των βέλτιστων παραμέτρων για τις δύο παραπάνω μεθόδους μέσα από διαδικασίες αντικειμενικής αξιολόγησης. Αρχικός στόχος είναι η υλοποίηση αποδοτικότερων υβριδικών προσεγγίσεων οπτικής αναγνώρισης που θα συνδυάζουν χαρακτηριστικά των δύο μεθόδων είτε με τη μορφή ενός σταθμισμένου καθεστώτος είτε μέσω συνέργειας αυτών. Επιπλέον, θα ερευνηθεί ο τρόπος υλοποίησης των υβριδικών προσεγγίσεων ώστε να επιτευχθεί η λειτουργία τους σε πραγματικό χρόνο αξιοποιώντας αποδοτικά όλους τους διαθέσιμους πόρους ενός συστήματος συμπεριλαμβανομένων και των επιταχυντών γραφικών (GPUs). Ταυτόχρονα, θα ερευνηθεί η χρήση σύγχρονων δομών δεδομένων (π.χ. 3Δ μοντέλα) ως ψηφιακοί πόροι εκπαίδευσης των υβριδικών προσεγγίσεων οπτικής αναγνώρισης. Ως υπόθεση εργασίας και πεδίο εφαρμογής των υβριδικών προσεγγίσεων οπτικής αναγνώρισης η ερευνητική ομάδα της πρότασης εντοπίζει τον εξατομικευμένο εμπλουτισμό περιηγήσεων σε χώρους έκθεσης πολιτιστικού αποθέματος (π.χ. ένας αρχαιολογικός χώρος ή ένα μουσείο). Η επιλογή βασίζεται στη γεγονός ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα με πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα μέρος του οποίου εκτίθεται σε πλήθος μουσείων σε όλη την επικράτεια ενώ ταυτόχρονα η ύπαρξη ενός τέτοιου συστήματος συνάδει με τη γενικότερη κατευθυντήρια γραμμή που επιθυμεί συνέργειες ερευνητικών και πολιτιστικών φορέων με στόχο την προώθηση της μεγαλύτερης βιομηχανίας της χώρας μας· τον τουρισμό.

Status
Active
Start Date
End Date
Responsible
Anestis Koutsoudis