Υπολογιστικές Επιστήμες και Τεχνολογίες Δεδομένων, Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης

Δράση Ε.Κ. «Αθηνά»

Υπολογιστικές Επιστήμες και Τεχνολογίες Δεδομένων, Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης

Επιδίωξη της προτεινόμενης πράξης είναι η ενίσχυση της έρευνας και ανάπτυξης καινοτόμων γλωσσικών τεχνολογιών για την ανάλυση περιεχομένου και την αλληλεπίδραση και επικοινωνία ανθρώπου-μηχανής (υποέργο 1), τεχνολογιών για την ανάλυση περιεχομένου με έμφαση στον πολιτισμό (υποέργο 2) καθώς και την προώθηση της έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της επιστήμης των δεδομένων (υποέργο 3).

Η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων και των πολλαπλών πτυχών των δράσεων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, θα αποτελέσει βασικό μοχλό στη χάραξη της στρατηγικής ανάπτυξης του Ε.Κ. Αθηνά προς την κατεύθυνση που θέτει η Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης 2014-2020 τόσο σε εθνικό όσο και περιφερειακό επίπεδο.

Η προτεινόμενη πράξη αφορά την διεπιστημονική συνεργασία δύο Ινστιτούτων του Ε.Κ. Αθηνά, του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) και του Ινστιτούτου Πληροφοριακών Συστημάτων (ΙΠΣΥ) με συντονιστή το ΙΕΛ.

Status
Active
Start Date
End Date
Type
National
Responsible
Yannis Ioannidis