Πλατφόρμα Διαχείρισης Κινδύνων σε Περιοχές Πολιτιστικής Κληρονομίας

ΕΣΤΙΑ

Πλατφόρμα Διαχείρισης Κινδύνων σε Περιοχές Πολιτιστικής Κληρονομίας

Το προτεινόμενο έργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη μίας ολοκληρωμένης πλατφόρμας πρόβλεψης, ανίχνευσης και διαχείρισης των κινδύνων που σχετίζονται με το ενδεχόμενο εκδήλωσης πυρκαγιάς εντός ενός οικιστικού περιβάλλοντος που αποτελεί μέρος της ακίνητης πολιτιστικής κληρονομιάς. Το έργο αποσκοπεί α) στην ενσωμάτωση τεχνικών και μεθοδολογιών για την διάγνωση της δομικής τρωτότητας, β) στην εξάλειψη του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς και γ) στον περιορισμό των συνεπειών της πυρκαγιάς σε ιστορικά κτήρια και οικιστικά σύνολα. Η μεθοδολογία μοντελοποίησης υιοθετεί εμπεριστατωμένα πρότυπα για την πρόβλεψη κινδύνων, αποσκοπώντας στην προληπτική προστασία του αποθέματος πολιτιστικής κληρονομιάς (π.χ. εγκατάσταση εξοπλισμού πυρόσβεσης, φύλαξη συγκεκριμένων περιοχών, στοχευμένη αποστολή βοήθειας, κλπ.). Διασφαλίζοντας αφενός την διατήρηση του υπάρχοντος πολιτιστικού αποθέματος και αφετέρου την ασφάλεια των εμπλεκόμενων μερών και των επισκεπτών, επιδιώκεται η ενίσχυση της πολιτιστικής και τουριστικής δραστηριότητας.

Status
Active
Start Date
End Date
Responsible
Anestis Koutsoudis
Partners

Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. “ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ”, Ε.Κ. “Αθηνά”, SOFISTIK Hellas, Terracom