Υπηρεσίες ψηφιακής επιμέλειας για ερευνητικές υποδομές και επιχειρησιακά συστήματα

Υπηρεσίες ψηφιακής επιμέλειας για ερευνητικές υποδομές και επιχειρησιακά συστήματα

Υπηρεσίες ψηφιακής επιμέλειας για ερευνητικές υποδομές και επιχειρησιακά συστήματα
Το έργο αυτό, αξιοποιώντας τα υπόλοιπα των εκτελεσθέντων, από το Τμήμα Ψηφιακής Επιμέλειας, έργων παροχής υπηρεσιών, matching funds 2016 και overheads, θα στηρίξει την περαιτέρω έρευνα και ανάπτυξη υπηρεσιών ψηφιακής επιμέλειας σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας του Τμήματος Ψηφιακής Επιμέλειας. Εν όψει της παράλληλης εκτέλεσης εξωτερικώς χρηματοδοτούμενων έργων, το έργο αυτό αφ' ενός θα διασφαλίσει την συνέχεια του προγράμματος εργασίας, αφ' ετέρου θα επιτρέψει την πραγματοποίηση δράσεων ειδικού ενδιαφέροντος, για τις οποίες η εξωτερική χρηματοδότηση την δεδομένη χρονική περίοδο είναι ελλιπής. 
Το έργο περιλαμβάνει δράσεις στις ακόλουθες επί μέρους ενότητες:
Οδηγός ανάπτυξης και επιμέλεια υλικού σε ψηφιακές ερευνητικές υποδομές
Σύστημα αποθετηρίου ΜΟΨΕΑΣ: 
  • συντήρηση του συστήματος
  • εξέλιξη του συστήματος 
  • στοχευμένες εκδόσεις και άδειες
Σύστημα στήριξης επιμέλειας και συσσώρευσης MORE:
  • συντήρηση του συστήματος
  • υπηρεσίες εμπλουτισμού
  • έλεγχος ποιότητας μεταδεδομένων
Διεργασίες και πρακτικές επιστημονικής εργασίας και επιμέλειας πόρων

Έρευνα πρακτικών και διεργασιών επιστημονικής εργασίας, παράστασης γνώσεων, επισημείωσης και επιμέλειας πόρων

Οντολογία επιστημονικής εργασίας: συντήρηση, εξέλιξη, διάχυση

Υπηρεσία βάσης γνώσεων: συλλογή, διαχείριση, επιμέλεια

Υπηρεσία στήριξης σχεδιασμού ερευνητικών εργασιών

Status
Active
Start Date
End Date
Type
Internal Project