Μελέτη Κριτηρίων Διαδικασίας Ένταξης Δομών Ενεργού Στήριξης Επιχειρηματικότητας (ΕΔΕΣΕ)

Μελέτη Κριτηρίων Διαδικασίας Ένταξης Δομών Ενεργού Στήριξης Επιχειρηματικότητας (ΕΔΕΣΕ)

Εκπόνηση μελέτης και παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών επί της Μεθοδολογίας Αξιολόγησης και της Διαδικασίας Ένταξης Δομών Ενεργού Στήριξης Επιχειρηματικότητας στο σχετικό Μητρώο
Κατασκευή Βάσης Δεδομένων Παρακολούθησης Διαδικασίας Αξιολόγησης μέσω της σχεδίασης και ανάπτυξης φύλλου εργασίας σε ηλεκτρονική μορφή (spreadsheet) για την αποτύπωση των κριτήριων αξιολόγησης και υπαγωγής, καθώς και της σχετικής τεκμηρίωσης της συμμόρφωσης ανά κριτήριο.

 

Status
Completed
Start Date
End Date