Σύστημα Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης

ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Σύστημα Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης
Η Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη (Η.Β.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), παρέχει ενημέρωση στους ενδιαφερόμενους, σχετικά με την κείμενη νομοθεσία, που αφορά στους τομείς αρμοδιότητας των Υπηρεσιών της. Το περιεχόμενό της, προέρχεται από έγκυρες πηγές και το μεγαλύτερο μέρος του καταχωρείται και αναλύεται με αυτόματο τρόπο.
Οι χρήστες μπορούν να πλοηγηθούν στα περιεχόμενα της Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης και να εκτελέσουν σύνθετες αναζητήσεις με κριτήρια. Επίσης μπορούν να πλοηγηθούν στις συλλογές εγγράφων που έχουν συντάξει οι αρμόδιες Διευθύνσεις της Α.Α.Δ.Ε.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το Περιεχόμενο ενημερώνεται συνεχώς.
Η Η.Β. αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο στα πλαίσια της αξιοποίησης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και προσβλέπει τόσο στη βελτίωση των εσωτερικών λειτουργιών της Α.Α.Δ.Ε. όσο και στην υποστήριξη της επικοινωνίας με τον πολίτη, παρέχοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, πλήρη και έγκυρη πληροφόρηση και συμβάλλοντας στη διαφάνεια και στην λογοδοσία της διοικητικής δράσης.
Σκοπός της είναι η συγκέντρωση και η δυνατότητα εντοπισμού και ανάκτησης όλων των νομοθετικών και κανονιστικών πράξεων, που αφορούν στον τομέα των αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., με τρόπο φιλικό προς τους χρήστες. Επίσης, μέσω της Η.Β., παρέχονται πληροφορίες, που εντοπίζονται στο ακριβές πλαίσιο εννοιολογικής αναφοράς και καθίσταται δυνατή η αυτόματη διασύνδεση Νόμων ή/και ΠΔ με άλλους Νόμους ή/και ΠΔ ή εγγράφων με Νόμους ή/και ΠΔ όταν υπάρχουν οι σχετικές παραπομπές.
Η Η.Β. της Α.Α.Δ.Ε. αντλεί το περιεχόμενό της από:
 • Το Εθνικό Τυπογραφείο για τους Νόμους και τα Προεδρικά Διατάγματα.
 • Τη Διαύγεια για τα έγγραφα, που εκδίδουν οι αρμόδιες υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. και δημοσιεύονται στο συγκεκριμένο δικτυακό τόπο.
 • Τις Διευθύνσεις της Α.Α.Δ.Ε., για τα έγγραφα που εκδίδουν και δεν αποθηκεύονται στη Διαύγεια.
 • Το δικτυακό τόπο της Γ.Γ.Π.Σ. και Δ.Υ. για τις ατομικές διοικητικές λύσεις και άλλα έγγραφα.
 • Το δικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε. για έγγραφα υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε.
 • To δικτυακό τόπο EUR-Lex: Πρόσβαση στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσηςγια Κανονισμούς και Οδηγίες.
 • Το δικτυακό τόπο ICISnet της Τελωνειακής Υπηρεσίας, για Κανονισμούς, Οδηγίες και έγγραφα αρμοδιότητας των υπηρεσιών της.
 • Το δικτυακό τόπο του Γενικού Χημείου του Κράτους για Κανονισμούς, Οδηγίες και έγγραφα αρμοδιότητας των υπηρεσιών του.
Ειδικότερα στην Η.Β. αποθηκεύονται: Νόμοι, Προεδρικά Διατάγματα, Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, Ατομικές Διοικητικές Λύσεις, Κανονισμοί και Οδηγίες της Ε.Ε. και Λοιπά Έγγραφα.
Οι θεματικές κατηγορίες που καλύπτει η Η.Β. αφορούν σε:
 1. Φορολογικά Θέματα,
 2. Τελωνειακά Θέματα,
 3. Θέματα Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.),
 4. Θέματα Διοικητικά/Οργανωτικά/Στρατηγικού Σχεδιασμού & Οικονομικής Διοίκησης,
 5. Πληροφοριακό Υλικό.
'
Status
Completed
Start Date
End Date