Το ΙΝ.ΒΙ.Σ. αποτελεί ερευνητικό ινστιτούτο με εστίαση σε τεχνολογίες αιχμής εφαρμόσιμες στο βιομηχανικό και επιχειρησιακό περιβάλλον, με τελικό ζητούμενο την καινοτομία και την αύξηση της ανταγωνιστικότητος της Ελληνικής βιομηχανίας.

http://www.isi.gr/

Γενικός στόχος του ΙΝ.ΒΙ.Σ. είναι η διεξαγωγή εφηρμοσμένης και τεχνολογικής έρευνας στις ερευνητικές περιοχές ενδιαφέροντός του, η ανάπτυξη εφαρμογών και προϊόντων και η παροχή προηγμένων υπηρεσιών.

Η επίτευξη των στόχων αυτών προωθείται με τα ακόλουθα μέτρα:

  • Ανάπτυξη προϊόντων υψηλής τεχνολογίας και παροχή προηγμένων υπηρεσιών
  • Υποστήριξη της ανταγωνιστικότητος της Ελληνικής βιομηχανίας με την εισαγωγή καινοτομίας
  • Προτυποποίηση και πιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών
  • Παροχή υποστήριξης σε εταιρείες στην αιχμή της τεχνολογίας που αφορά σε σχεδίαση και ανάπτυξη ανταγωνιστικών προϊόντων υψηλής προστιθεμένης αξίας
  • Συνεργασία με τεχνολογικούς και παραγωγικούς εταίρους στην περιοχή και τη χώρα, με στόχο την σύνδεση έρευνας και παραγωγής και την εκμετάλλευση των ερευνητικών αποτελεσμάτων
  • Διεθνής παρουσία , κυρίως σε χώρες της ΕΕ, μέσω ανταγωνιστικών προγραμμάτων κα ι απ’ ευθείας βιομηχανικών συμβολαίων
  • Μελέτες και χρηματοδοτούμενα ερευνητικά και τεχνολογικά προγράμματα σε περιοχές ενδιαφέροντος
  • Σύνταξη ερευνητικών προγραμμάτων και έρευνα αγοράς με στόχο την εμπορική εκμετάλλευση των ερευνητικών αποτελεσμάτων
  • Συμμετοχή σε προγράμματα ανάπτυξης εθνικής κλίμακας σε συνεργασία με άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς