Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ.)
Κτίριο Επιστημονικού Πάρκου Πατρών
Οδός Σταδίου, Πλατάνι, 265 04 Πάτρα
Τηλ.: +30 2610 910.301 +30 2610 910.295 FAX : +30 2610 910.303
Γενικές πληροφορίες: info@isi.gr