Αειφόρος Ανάπτυξη
 • Ορθολογική χρήση ενέργειας
 • Εναλλακτικές μορφές ανάπτυξης και περιβάλλον
 • Διαχείρηση Φυσικών Πόρων
 • Συστήματα διαχείρισης περιβαλλοντικών κινδύνων
 • Αειφόροι μεταφορές

Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα για την Βιομηχανία Ενσωματωμένα Συστήματα

 • Διαλειτουργικότητα
 • Εργαλεία σχεδίασης

Ασφάλεια

Ηλεκτρονικά Συστήματα

Επιχειρησιακή Ολοκλήρωση

 • Συσκευές ελέγχου νέας γενιάς
 • Οντολογίες επιχειρηματικών διαδικασιών
 • Συνεργατικές πλατφόρμες / «εικονική» & «εκτεταμένη» επιχείρηση / ομαδοποιήσεις (clusters) επιχειρήσεων
 • Συνεργατικό επιχειρείν / κατασκευάζειν

Μοντελοποίηση και Αυτοματοποίηση Βιομηχανικών Συστημάτων

 • Έλεγχος βιομηχανικών ρομπότ
 • Έλεγχος κινούμενων ρομπότ και αυτόνομων οχημάτων
 • Έλεγχος βιομηχανικών συστημάτων
 • Έλεγχος κατανεμημένων συστημάτων
 • Μοντελοποίηση συστημάτων και διαγνωστική βλαβών
 • Προσαρμοστικά συστήματα

Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής

 

Έρευνα Αιχμής στις ερευνητικές περιοχές του Ινστιτούτου

Ενσωματωμένα Συστήματα
• Αρχιτεκτονική και Σχεδίαση Ενσωματωμένων Συστημάτων.
• Συνεργασία και Διαλειτουργία Ενσωματωμένων Συστημάτων σε πραγματικό χρόνο.
• Ασφάλεια και Αξιοπιστία Ενσωματωμένων Συστημάτων
 
Επιχειρησιακή Ολοκλήρωση
• Αυξημένη Αυτονομία μέσω Συσκευών Ελέγχου Νέας Γενιάς και Πρακτόρων Λογισμικού.
• Οντολογίες για περιγραφή επιχειρησιακών διαδικασιών, πόρων και προϊόντων.
• Διεπιχειρησιακή συνεργατική πλατφόρμα για την προαγωγή επιχειρησιακών ομαδοποιήσεων, «εικονικών» και «εκτεταμένων» επιχειρήσεων.
• Υπηρεσιοστραφής Αρχιτεκτονική.
 
Μοντελοποίηση και αυτοματοποίηση βιομηχανικών συστημάτων
• βιομηχανικά ρομπότ
• κινούμενα ρομπότ και αυτόνομα οχήματα
• έλεγχος πολύπλοκων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων
• διαγνωστική βλαβών
• βελτιστοποίηση
• ευφυή συστήματα / προσαρμοστική συμπεριφορά
 
Αειφόρος Ανάπτυξη
• Ορθολογική χρήση ενέργειας
• Εναλλακτικές μορφές ανάπτυξης και περιβάλλον
• Αειφόροι μεταφορές
 
Ανάπτυξη Καινοτόμων συστημάτων / προϊόντων / υπηρεσιών
• Καινοτόμο ασύρματο βιομηχανικό δίκτυο
• Σύστημα προστασίας από φυσικές καταστροφές (σεισμοί)
• Σύστημα προστασίας από διαρροή πετρελαίου σε ναυάγια
 
Στρατηγικές συνεργασίες με επιφανείς ερευνητικούς και λοιπούς εταίρους, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Συμβολή στη δημιουργία νέας εταιρείας δικτύωσης (cluster) μεταφορικών επιχειρήσεων.