'Ανθρωποι

Ελένη Ευθυμίου

Ερευνητές
Διευθύντρια Ερευνών
Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου
+30 210 6875356

Η Ελένη Ευθυμίου είναι Διευθύντρια Έρευνας στο αντικείμενο “Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας στην περιοχή των Υποστηρικτικών Τεχνολογιών” και διευθύνει την Ομάδα Τεχνολογιών Νοηματικής Γλώσσας στο Τμήμα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του ΙΕΛ, όπου εργάζεται από το 1992 με κύριο ερευνητικό αντικείμενο την ανάλυση φυσικής γλώσσας, την επεξεργασία γλωσσικών δεδομένων από Η/Υ και την βελτίωση της διεπαφής ανθρώπου-μηχανής.

Το 1982 ολοκλήρωσε τον πρώτο κύκλο σπουδών της στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ τo 1986 της απενεμήθη Διδακτορικό Δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο του Salzburg (Αυστρία) στο αντικείμενο της Γενετικής Γλωσσολογίας. Στο ΙΕΛ, έχει συμμετοχή σε ποικίλα έργα με ερευνητικές και διαχειριστικές αρμοδιότητες. Παράλληλα, έχει σταθερή διδακτική δραστηριότητα και έχει επιβλέψει σημαντικό αριθμό διδακτορικών και πτυχιακών εργασιών. Δίδαξε στα: Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πανεπιστήμιο Umea (Σουηδία), Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, Τομέα Πληροφορικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και στο Ινστιτούτο Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου Salzburg (Αυστρία). Διδάσκει επίσης στο πλαίσιο του διατμηματικού μεταπτυχιακού προγράμματος γλωσσικής τεχνολογίας ΤΕΧΝΟΓΛΩΣΣΙΑ (ΕΜΠ, ΕΚΠΑ, ΙΕΛ) το αντικείμενο της Μηχανικής Μετάφρασης.

Το επιστημονικό έργο της χαρακτηρίζεται από δύο άξονες οι οποίοι στο χρονικό διάστημα 1986-1999 συγκλίνουν προς την επίτευξη επαρκών λύσεων σε καίρια προβλήματα της επεξεργασίας φυσικής γλώσσας από Η/Υ. Ο ένας αποτελεί την βασική έρευνα σε κεντρικά θέματα της θεωρητικής γλωσσολογίας. Ο άλλος αποτελεί προσπάθεια εκμετάλλευσης, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, των δυνατοτήτων των υπολογιστικών συστημάτων, ώστε να επιτυγχάνονται γλωσσολογικά επαρκείς αναλύσεις των εκάστοτε δεδομένων εισόδου με τρόπο που να διατηρεί το υπολογιστικό κόστος στο ελάχιστο δυνατό και συγχρόνως να προάγει την προσπάθεια βελτίωσης της διεπαφής ανθρώπου-μηχανής.

Από το 1999 ως σήμερα, απασχολείται ενεργά στο χώρο των Υποστηρικτικών Τεχνολογιών με χρήση Γλωσσικής Τεχνολογίας. Στο πλαίσιο αυτό δημιούργησε το 1999 την Ομάδα Έρευνας και Ανάπτυξης Γλωσσικών Πόρων για την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ), τη φυσική γλώσσα της Κοινότητας Κωφών στην Ελλάδα. Η ομάδα αυτή στην συνέχεια εξελίχθηκε στην τρέχουσα Ομάδα Τεχνολογιών Νοηματικής Γλώσσας.

Στο πλαίσιο αυτής της δραστηριότητας έχει τον συντονισμό του έργου DICTA-SIGN (FP7-ICT) για την αναγνώριση και την σύνθεση νοητατικής γλώσσας, ενώ παλαιότερα είχε συμμετοχή στο έργο ΔΙΑΝΟΗΜΑ (Εικόνα-Ήχος-Γλώσσα, ΓΓΕΤ) για την ανάπτυξη συστήματος αναγνώρισης και τηλεχειρισμού ρομπότ με χρήση της ΕΝΓ, είχε τον επιστημονικό έλεγχο και το συντονισμό του έργου ΝΟΗΜΑ (ΕΠΕΤ-ΑΜΕΑ) και του Υποέργου 9 του έργου ΠΡΟΚΛΗΣΗ-EQUAL για την παραγωγή πολυμεσικών εκπαιδευτικών και λεξικογραφικών προϊόντων για την ΕΝΓ, είχε την επιστημονική ευθύνη του έργου ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ (e-Learning) με αντικείμενο την ανάπτυξη υπολογιστικού εργαλείου δυναμικής αναπαράστασης της ΕΝΓ με χρήση εικονικού βοηθού, ήταν υπεύθυνη για την ενσωμάτωση πληροφοριών προσβάσιμων μέσω της ΕΝΓ στο διαδικτυακό προϊόν του έργου SOL, επίσης ήταν υπεύθυνη από πλευράς ΙΕΛ για το έργο «Πρόσβαση Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) στις υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» ΚτΠ Μέτρο 2.2.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της όσον αφορά τις Υποστηρικτικές Τεχνολογίες και την Καθολική Πρόσβαση, εκπροσωπεί το ΙΕΛ στο ευρωπαϊκό δίκτυο Ε-DeAN για την προσβασιμότητα, υπήρξε συντονίστρια της Ομάδας Ειδικού Ενδιαφέροντος 4 «Παραδείγματα Χρήσης Τεχνολογικών Εφαρμογών» του εθνικού δικτύου GR-DeAN το οποίο είχε ως στόχο την ενίσχυση δράσεων που προάγουν την ισότιμη συμμετοχή ατόμων με αναπηρία στην Κοινωνία της Πληροφορίας, καθώς επίσης και την προώθηση της εφαρμογής των αρχών «Καθολικής Πρόσβασης και Ευχρηστίας» και της «Σχεδίασης για Όλους» στην Ελλάδα. Επίσης συνεργάστηκε στο έργο "Μελέτη για την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιμη Συμμετοχή Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας".

Στο συγγραφικό της έργο περιλαμβάνονται τέσσερις τίτλοι βιβλίων, σειρές εσωτερικών εκδόσεων και πρακτικών συνεδρίων, δεκάδες άρθρων, δύο τίτλοι δίγλωσσων ηλεκτρονικών λεξικών (Νέα Ελληνικά - Ελληνική Νοηματική Γλώσσα) σε μορφή DVD- και CD-ROM, το πολυμεσικό εκπαιδευτικό βοήθημα κατάρτισης για κωφούς στη χρήση Η/Υ «ΔΙΟΛΚΟΣ» και το εκπαιδευτικό προϊόν «Μαθαίνω τα Νοήματα 1» για χρήση στο Νηπιαγωγείο και στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού (ενταγμένο από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στην ύλη της Ειδικής Αγωγής).