10/11/2016
Πάτρα, 11/10/2016   Θέμα:  Σύσταση και λειτουργία Επιστημονικού Συμβουλίου Ινστιτούτου (ΕΣΙ) του Ινστιτούτου Βιομηχανικών Συστημάτων / Ε.Κ."Αθηνά" Πίνακας αποδεκτών:
16-07-2017