Με τη Μονάδα Διαστημικών Προγραμμάτων το ΕΚ Αθηνά αποσκοπεί να προάγει την συμμετοχή της Ελλάδας σε όλες τις δραστηριότητές της ως μέλους του Ευρωπαϊκού Διαστημικού Οργανισμού (ESA).
Όραμα της ΜΟΔΙΑΠ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας με την προώθηση της χρήσης τεχνολογιών αιχμής στον τομέα της διαστημικής τεχνολογίας και επιστήμης γενικότερα σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
Η ΜΟΔΙΑΠ, κάτω από την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), προωθεί αναπτυξιακές διαδικασίες μέσω της έρευνας, της τεχνολογικής βασικής εκπαίδευσης και της εφαρμογής της γνώσης στα διαστημικά θέματα, ενώ δρα ως καταλύτης στην ανάπτυξη τεχνογνωσίας στον ιδιωτικό τομέα.
Ο κύριος στόχος της ΜΟΔΙΑΠ είναι να κεφαλαιοποιήσει την υψηλή τεχνολογία, τα πνευματικά επιτεύγματα, τις επιχειρησιακές δραστηριότητες και τους θεσμικούς πόρους που είναι διαθέσιμοι στην Ελλάδα. Έμφαση θα δοθεί στην προώθηση της συμμετοχής της ελληνικής βιομηχανίας σε διαστημικά προγράμματα, στην τόνωση της ανάπτυξης καινοτόμων προγραμμάτων καθώς και στη μεταφορά τεχνολογίας όταν δίνεται η δυνατότητα για δημιουργία τεχνοβλαστών.